Dusko Ivanovic
Dusko
Ivanovic
Head coach
Andrey Ulyanov
Andrey
Ulyanov
Team doctor
Pavel Tabachnikov
Pavel
Tabachnikov
Physician
Vladimir Ryumshin
Vladimir
Ryumshin
Physician
Alexey Matyunin
Alexey
Matyunin
Team fitness coach
Denis Karaulnov
Denis
Karaulnov
Assistant coach - video-coordinator
Vladimir Belyakov
Vladimir
Belyakov
Team manager
Andrey Yakovlev
Andrey
Yakovlev
Team doctor